Regulamin

Warszawa, dn.7.10.2015 r.

 

Regulamin

MEDICAL FITNESS TROCINOWA

Warunki korzystania z klubu dla osób indywidualnych

 1. 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się od momentu uiszczenia opłaty.
 1. 2. Z usług Klubu, można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, we wszystkie dni otwarcia Klubu.
 1. 3. Klub jest otwarty we wszystkie dni roku kalendarzowego, w następujących godzinach: 8.00 – 22.00 z wyłączeniem świąt .
 1. 4. Klub jest zamknięty w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Dzień Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, Nowy Rok i w święta państwowe. W tych przypadkach klub nie będzie przedłużać ważności karnetów. Dyrekcja Klubu może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni.
 1. 5. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie jest zaplanowane, dyrekcja powiadomi o tym członków z pięciodniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie Członek klubu może korzystać z usług klubu o przedłużoną ilość dni, w jakich Klub był nieczynny.
 1. 6. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących programu, cen, planu zajęć itp. Członek klubu będzie powiadomiony z 7 dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie zostanie wysłane drogą mailową lub za pomocą SMS.
 1. 7. Wszystkie osoby przystępujące do zajęć zobowiązane są do złożenia deklaracji o swoim stanie zdrowia. Klub wychodzi z założenia, że uczestnik zajęć jest osobą zdrową, która nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportu w jakiej bierze udział. Jeśli ćwiczący przed zajęciami nie poinformował trenera o stanie swojego zdrowia i podczas zajęć nabawił się kontuzji lub nastąpiło zaostrzenie się choroby lub schorzenia to trener ani Klub nie ponoszą odpowiedzialności za po treningowe konsekwencje zdrowotne Członka klubu. Osoba chcąca korzystać z zajęć oferowanych przez Klub powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
 1. 8. W przypadku złego samopoczucia przed zajęciami lub w trakcie ćwiczeń niezwłocznie należy zgłosić ten fakt trenerowi.
 1. 9. Jeśli Członek Klubu zataił informację na temat stanu swojego zdrowia to w takim przypadku uprawia sport i bierze udział w zajęciach wyłącznie na swoją odpowiedzialność i ryzyko. Klub ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Członka w klubie na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
 1. 10. Klub i trener nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na obiekcie.
 1. 11. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem sprzętu i sali.
 1. 12. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. 13. Klub ma prawo nie wpuścić na teren obiektu i odmówić prowadzenia zajęć osobie będącej pod wpływem alkoholu lub innych zabronionych używek (narkotyki itp.).
 1. 14. Członek Klubu zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Jednak w przypadku nieznacznego spóźnienia (maksymalnie 5 minut) dołącz do grupy tak, aby nie przeszkadzać osobom ćwiczącym.
 1. 15. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba, że zostało to spowodowane przez Klub lub członków personelu Klubu, w sposób zawiniony.
 1. 16. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego, użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 1. 17. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym członkom Klubu możliwości korzystania z usług Klubu.
 1. 18. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowień niniejszego Regulaminu, Klub może, rozwiązać współpracę ze skutkiem natychmiastowym. Również członkowi Klubu przysługuje uprawnienie rozwiązania współpracy z Klubem, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. 19. Dyrekcja Klubu zastrzega sobie prawo odmowy wpisu w poczet członków Klubu bez podawania przyczyny.
 1. 20. Za wszelkie szkody powstałe na terenie obiektów Klubu z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczącY.

 

REZERWACJE

 1. 1. Klient posiadający ważną kartę członkowską (opłacone zajęcia na bieżący miesiąc) może dokonywać rezerwacji zajęć:
A) osobiście w recepcji klubu.
B) telefoniczne lub mailowo.
2. Rezerwację można odwołać najpóźniej na 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć, a zajęcia poranne do godziny 19.00 dnia poprzedniego.

 

PŁATNOŚCI

 1. 1. Członek Klubu jest zobowiązany do opłat za korzystanie z usług klubu.
 2. 2. Płatność może być dokonana przelewem na konto klubu lub gotówką w kasie klubu.
 3. 3. Grafik opłat (płatne z góry), za:
– październik 2015, płatność do 9 października 2015 r.
– listopad 2015, płatność do 29 października 2015 r.
– grudzień 2015, płatność do 27 listopada 2015 r.
– styczeń 2016, płatność do 8 stycznia 2016 r.
– luty 2016, płatność do 28 stycznia 2016 r.
– marzec 2016, płatność do 26 lutego 2016 r.
– kwiecień 2016, płatność do 28 marca 2016 r.
– maj 2016, płatność do 28 kwietnia 2016 r.
– czerwiec 2016, płatność do 30 maja 2016 r.
– lipiec 2016, płatność do 28 czerwca 2016 r.
– sierpień 2016, płatność do 28 lipca 2016 r.
– wrzesień 2016, płatność do 29 sierpnia 2016 r.
– październik 2016, płatność do 28 września 2016 r.
 1. 4. W przypadku braku odnotowania płatności w w/w terminach, udział Członka klubu w zarezerwowanych zajęciach będzie automatycznie anulowany (bez powiadomienia o tym Członka Klubu).
 2. 5. Płatność obejmuje udział w: opłaconych zajęciach lub w wyjątkowych przypadkach daje możliwość do skorzystania z innych usług Klubu na które zgodę musi wyrazić dyrekcja klubu. Płatność obejmuje także korzystanie z szafek natrysków oraz wody pitnej.
 3. 6. Okres członkostwa obejmuje okres (ilość treningów) za który została uiszczona opłata. Członkostwo wygasa automatycznie wraz z upływem opłaconego okresu.
 4. 7. W wyjątkowych przypadkach Klub dopuszcza możliwość cesji za opłacone zajęcia na osobę trzecią, na warunkach obecnie obowiązujących w klubie.
 5. 8. Jeżeli Członek klubu będzie chciał w ramach uiszczonej opłaty skorzystać z innych zajęć niż zajęcia przez niego opłacone to musi na taką zmianę uzyskać zgodę dyrekcji klubu (warunek konieczny).
 6. 9. Płatność/opłata za zajęcia nie uwzględnia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

TRENINGI

 1. 1. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Członek klubu nie będzie mógł brać udziału w zajęciach to może odebrać niewykorzystaną/e sesje treningowe tylko i wyłącznie w bieżącym miesiącu za który została uiszczona opłata. Wyjątek od reguły: jeśli niewykorzystane zajęcia przypadną na ostatnie 7 dni opłaconego miesiąca to Członek klubu może takie zajęcia odebrać jedynie do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Za niewykorzystane zajęcia Klub nie zwraca pieniędzy.
 2. 2. Zaległe sesje treningowe mogą być odbierane tylko i wyłącznie podczas treningu grupowego w dniach kiedy takie treningi się odbywają. W przypadku jeśli na sali treningowej jest komplet uczestników osoba chcąca odebrać zaległe zajęcia musi uzyskać zgodę trenera na przyłączenie się do grupy ćwiczących.
 3. 3. Jeśli Członek klubu chciałby przyjść na zajęcia w inny dzień i innej godzinie niż te przez niego opłacone to musi na tą zmianę uzyskać zgodę trenera prowadzącego dane zajęcia.
 4. 4. Jedna sesja treningowa:
– trening funkcjonalny trwa od 60 do 75 minut.
– bodybuilding / kulturystyka trwa od 60 do 90 minut.
 1. 5. Jeśli z powodu Klubu zajęcia się nie odbędą (choroba trenera, awaria itp.) to zostaną one oddane Członkom klubu w innym uzgodnionym wcześniej terminie.
 2. 6. Klub na każdych zajęciach gwarantuje opiekę trenerską. Wyjątek od reguły: sesja treningowa z bodybuildingu / kulturystyki może zostać zrealizowana bez udziału trenera. Jednak osoby, które będą chciały przeprowadzić taki trening muszą uzyskać od niego zgodę.
 3. 7. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z treningu funkcjonalnego lub bodybuildingu (kulturystyka), jeżeli liczba zainteresowanych ZAJĘCIAMI nie będzie przekraczać dwóch osób.
 4. 8. Na zajęciach bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe, zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło.
 5. 9. Wskazane jest przynoszenie ze sobą ręcznika.
 6. 10. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy.
 7. 11. Nie wolno wnosić na salę szklanych i otwartych naczyń.
 8. 12. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy członków Klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami, w szczególności pozostawione na zewnątrz obiektu, w salach ćwiczeniowych, kawiarence, korytarzach itp., chyba, że szkoda poniesiona przez członka Klubu wynika z ewidentnej winy pracownika Klubu.
 9. 13. Osoby korzystające z obiektu Klubu zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku na jego terenie

OFERTA

MEDICAL FITNESS TROCINOWA

Fitdance, ZUMBA, ORIENT (taniec brzucha), INDIA (masala bhangra), CYGAŃSKI (polska, ruska, turkish, balkan).
PILATES PIŁKI – przystosowanie piłek rehabilitacyjnych do metody pilatesa. Podstawowa zasada metody świadome kształtowanie mięśni brzucha, pleców i pośladków przy udziale poprawnego oddechu.
FIT/REHA – gimnastyka rekreacyjno-rehabilitacyjna dostosowana do możliwości i potrzeb organizmu uczestnika zajęć.
JOGA CLASICC – świadomy proces łączący fizyczne ćwiczenia (hatha jogi) z prawidłowym oddechem i koncentracją umysłu.
SOMAJOGA – metoda łącząca praktykę hatha jogi i inne wiodące techniki terapeutyczne. Praktyka polega na prostych ćwiczeniach dostosowanych dla każdego z maksymalną uwagą i szacunkiem do ograniczeń ciała, bez współzawodnictwa i stresu.
JOGA TERAPEUTYCZNA – wykonywanie pozycji jogi (asan) z użyciem ,,podpórek,, takich jak: krzesła, drabinki, klocki, paski, koce, piłki, stołki. Zasady jak w somajodze.
TRENING FUNKCJONALNY – Podstawowymi zasadami tego treningu są: wielostawowość ćwiczeń (odejście od ćwiczeń izolowanych, stosowanych w bodybuildingu / kulturystyce) oraz funkcjonalność ćwiczeń, czyli ich użyteczność imitująca ruchy codziennego życia. Zaletą wykonywania ćwiczeń złożonych (wielostawowych) jest poprawa działania układu krążenia oraz wzrost wydolności organizmu, ponieważ ćwiczenia te wymuszają intensywniejsze krążenie krwi w naszym organizmie. Ponadto trening ten korzystnie wpływa na wzmocnienie mięśni całego ciała, z racji tego, że aktywizuje do pracy wszystkie rodzaje włókien mięśniowych, w odróżnieniu od tradycyjnych metod treningowych. Ten rodzaj treningu angażuje do pracy mięśnie głębokie jak i „centralny gorset mięśniowy” tzw. core stability, wzmacniając mięśnie tułowia zarówno z przodu jak i z tyłu, odciążając tym samym kręgosłup. Poprawiamy wydolność, wytrzymałość, siłę, moc, szybkość, zwinność, równowagę, gibkość. Ten rodzaj treningu wykorzystuje bardzo wiele przyBORÓW (system do ćwiczeń w podwieszeniu RIP60, kettlebells, hantle, sztangi, BOSU, taśmy, Fit Ball, worek bułgarski, piłki lekarskie, poziome drabinki gimnastyczne, oporniki, Black Roll i inne)
BODYBUILDING / KULTURYSTYKA – kształtowanie sylwetki przy pomocy ćwiczeń siłowych/oporowych. Ten rodzaj treningu wykorzystuje tzw. wolne ciężary (sztangi, hantle) jak i specjalne maszyny oporowe. Bezpośrednie i pośrednie korzyści treningu oporowego to: odbudowa i rozbudowa masy mięśniowej, wzmocnienie siły i wytrzymałości komórek mięśniowych, przyspieszenie procesu regeneracji i odbudowy tkanki mięśniowej po urazach i kontuzjach. Ponadto trening oporowy bezpośrednio wzmacnia ścięgna, więzadła i kości, co zapobiega powstawaniu i rozwojowi osteoporozy.
TRENING PERSONALNY – przeprowadza go trener zajmujący się układaniem indywidualnego zestawu ćwiczeń oraz uczeniem ich prawidłowego wykonywania. Jego rolą jest również motywacja klienta i monitorowanie jego wyników. Współpracując z trenerem personalnym można znacząco skrócić odcinek czasowy niezbędny do uzyskania określonego celu sylwetkowego.
FLOW TONIC – to oryginalne i zupełnie nowe na polskim rynku narzędzie oraz program ćwiczeń ,który łączy trening siłowy z małym obciążeniem i płynnym ruchem ciała .Podczas ćwiczeń można używać 1,2,4 krążki .Podczas wzmacniania i rozciągania ciała wpływamy na poprawę mobilizacji kręgosłupa i stawów.
STEP + INTERWAŁ – ćwiczenia wytrzymałościowe ze zmienną intensywnością.
STEP + OBWODOWY – proste kombinacje kroków na stepie z ćw. wzmacniającymi.
STEP + FATBURN – metoda spalania tkanki tłuszczowej ,utrzymywanie tętna na ustalonym poziomie przez określony czas ,połączone z prostą choreografią.
STEP + PIŁKI – lekcja podzielona na część aerobową (step)i wzmacniającą (piłki).
TBC – ćwiczenia na wszystkie partie mięśniowe: wzmacniające, ujędrniające , charakteryzują się dużą ilością powtórzeń.

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że rozpoczynając zajęcia sportowe w MEDICAL FITNESS TROCINOWA nie posiadam żadnych chorób, schorzeń, urazów i kontuzji, które uniemożliwiają mi uprawianie dyscyplin sportowych proponowanych przez Klub.
Imię, nazwisko:
Wybrane zajęcia:
Odbywające się w dniach i o godzinie:
tel: e-mail:
Regulamin przyjmuję do wiadomości i w pełni akceptuję
Regulamin zaczyna funkcjonować od dnia 7.10.2015 r. i jest ważny do odwołania
Podpis……………………………………….data:……………………………..